Privacy verklaring

Privacy
Persoonlijke gegevens, die via deze website aan GaySpiritFriends worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending en facturering van de bestelde producten. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van GaySpiritFriends, wanneer de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright
Het GaySpiritFriends logo is een geregistreerd merk van GaySpiritFriends. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (beeld)merken en logo"s, zijn eigendom van of in licentie bij GaySpiritFriends en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag ook niet worden gebruikt voor privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van GaySpiritFriends.
 
Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van GaySpiritFriends, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van GaySpiritFriends is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
 
Aansprakelijkheid
Deze website biedt aan haar bezoekers informatie over haar producten en diensten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze site worden aan de informatie geen rechten ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefoute bevatten. GaySpiritFriends staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
GaySpiritFriends is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze website en/of in de kaarten.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. GaySpiritFriends behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
GaySpiritFriends aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert GaySpiritFriends dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.
Voor vragen, opmerkingen, suggesties of voor meer informatie
kunt u contact opnemen met ons:
 
GaySpiritFriends
Danny Arnoldussen
Amersfoortstraat 45
6415 BE Heerlen
Nederland

T + 31 (0)6 – 28 20 39 25

Kvk-nr: 50098136
Btw-nr: 156151960.B01

 

Partner with

Logo Spirit Journeys bew

 header sacredgender7