Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor alle Evenementen van GaySpiritFriends

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een evenement dat worden georganiseerd door GaySpiritFriends,
hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de
Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een
Evenement.
D. Organisator: GaySpiritFriends.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement.

Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan een Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die
tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is
voldaan op aangegeven bankrekeningnummer en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Indien de Deelnemer iemand anders voor hem/haar in de plaats wil laten komen, dan dient dit tijdig kenbaar gemaakt te worden bij de Organisator.
4. Indien de Deelnemer verhinderd is, ongeacht om welke reden,  om aan een Evenement
deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement
geen doorgang te laten vinden. Indien het evenement tijdig afgelast wordt, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.
6. Indien de Deelnemer  te laat voor de start van een evenement verschijnt, vindt geen
restitutie plaats van de inschrijfgelden.
7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement
voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond
van uitzonderlijke omstandigheden besluiten  het programma van het evenement te wijzigen.
 In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten,
waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij
deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de
Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan een sportief Evenement, een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een Evenement met een sportief karakter.
De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich, indien deze deelneemt
aan een sportief Evenement, sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de
deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 Portretrecht
1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van,
tijdens of rond een Evenement, gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal waarop de Deelnemer zichtbaar is.
2. Indien de Deelnemer een aannemelijk bezwaar heeft tegen het portretrecht, dan kan hij schriftelijk of via email een bezwaar sturen naar de Organisator.

Artikel 5 Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen
in een bestand.
2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de
Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens  voor het verzenden van informatie aan de
Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het
verzenden van informatie omtrent haar Evenementen aan de Deelnemer.
3. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden, respectievelijk dat verstrekken, zal stopzetten.

Artikel 6 Geschillenregeling
1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Deelnemer en de Organisator bestaat is het Nederlands recht van toepassing.

Heerlen, 1 februari 2012
GaySpiritFriends
Kvk-nr: 50098136

Partner with

Logo Spirit Journeys bew

 header sacredgender7